خدمات پس از فروش

در محیط تجاری پر ریسک و رقابتی بازار امروز،با راهکارها و ابزارهای سابق نمیتوان نسبت به موفقیت و کسب جایگاه رقابتی امیدوار بود.درچنین شرایطی،الگوبرداری و بومی سازی روشهای مدرن کمپانیهای موفق در عرصه بین المللی،نوآوری و خلاقیت در شناسایی عوامل ارتقای جایگاه برندجک موثر خواهد بود.باتوجه به رقابت تنگاتنگ درعرصه تولید و فروش،خدمات پس ازفروش […]

Read More