ورود کامیونت های ۵/۶ جک به ناوگان شرکت پخش نسیم

اولین سری از خودروهای جک در مدل های ۵/۶ تن به ناوگان شرکت پخش نسیم اضافه شد .